Программалык аккредитация


Программалык аккредитация

 1.1

 1.  Базистик окуу планы.

2.  Балдарды уйдон окутуунун планы

3.  Инклюзив буйрук

4. Мектептин  уставы

5. МОП

6 .Окуу планы

7. ОТЖП

8. Пед.кенешменин протоколдору

9. Пед.кенеш. Жобо.

1.2

1. Ата-энелер токтому 

2. Инвентаризация школ.

3. Инвентаризация сош.им.П.Ф.Колесникова

4. Мектептин китепканасынын инвентардык китеби

5. МОП

6. Орг.техникага муктаждыктар.

7. Отчеты сош.им. П.Ф.Колесникова по библиотеки

8. Отчеты сош.им. П.Ф.Колесникова по библиотеки.

10. Усулдук бирикменин протоколдору

11. Усулдук иштеринин анализ отчету

12. Химия предмети боюнча лабораториялык жабдуулардын тизмеси

 1.3 

1.  1-11 кл. Д-10 русс. -31.12.2021 г. (для школ)

2. Д-10 Колесников-кырг.

3. Мектептин китепканасынын инвентардык китеби ?-

4. Ссылка жаны китеп

1.4

1. Ата-эненин токтому

2. Билим берүү процессининдеги маалыматтык коопсуздук тун жобосу

3. Билим берүү сапатын камсыздоо саясатын ишке ашыруу жана жооптуу адамдардын,түзүмдөрдүн болушу

4. Жооптуу адамдарды дайындоо буйруктары

5.Интернет провайдер боюнча маалымат

6.Мектептин МТБ боюнча маалыматы 

2.1

1.Внутришкольный контроль 2022 - 2023 учебный год

2.ОТЖП сош.П.Ф.Колесникова

2.2

1. Ормон хан презентация   (коруу учун басыныз)

    2.3

       1.Сабактын анализдери

  2.4

1.Секом

2.Административдик иштердин жыйынтыктары.

3.Административдик.тест жобо

4.Дептер текшерүү жөнүндө жалпы жобо.docx22-23

5.Директор алдындагы кенешме.

6.Жаны окуу жылына карата уюштуруу иштери

7. ЖМА

8.НЦТ, Секом, ЖРТ тесттеринин жыйынтыгы П.Ф.Колесникова

9.Педагогикалык кеңешме

10.Усулдук кенешинин2022 -2023 окуу жылына иш планы.

2.5

1.Экзамен боюнча нускамалар:

-05_Нускама-усулдук_кат_алгебра_9-класс

-06_Тесттин_үлгүсү_алгебра_9 класс

-Жобо кыргызча ИГА-19г

-кутбилим pdf

-кырг. тил 9- кл

-кыргыз  тил 11- кл

httpsdocs.google.comdocumentd1tICqhpFX9N5HacMYhUWyLzW3uKMQR3h0editusp=sharing&ouid=111543716688514950124&rtpof=true&sd=true

-экзамен 1

-экзамен 2

-экзамен 4

экзамен 

2. ЖМА

3. Убактылуу Жобо, ЖМА

2.6

1    1-чейректин отчету

2. 2 четверь

3.2-чейректик отчет

4.2020-2021-жылындагы тарбия ишинин жылдык отчету

5.2022 -2023 окуу жылындагы тарбиялык отчету

6.Ашкана,спорт залдын,китепкананын сүрөттөрү

7. КООПСУЗДУК БОЮНЧА ИШ ПЛАН

8.Отчет за 1 четверть фото

9.Протокол собрания

2.7

1.Секом

2.1-11 класстар мониторинг

3.2022-2023-окуу жылынын жарым жылдык отчёту

4. Внутришкольный контроль 2022 - 2023 учебный год

5. Мониторинг,ЖТРка,Алтын тамга,олимпиаданын жыйынтыктары

6.Предметтик мугалимдердин отчёттору

7.Усулдук бирикмелер мониторинг

2.8

1.Ишеним кутуча , Буйрук

2.Ишеним почтасы сүрөттөр

3.1

1.Класс комплект

2.Мугалимдердин сапаттык курамы П.Ф.Колесникова

3.П.Ф.Колесникова мугалимдер жөнүндө маалымат2

4.Штатное расписание2

3.2

1.П. Ф. Колесников. Функционалдык милдеттери

2.Эвакуациянын планы, сүрөттөр

3.Эвакуациянын планы

3.3

1.Внутришкольный контроль 2022 - 2023 учебный год

2.Жаш мугалим мектеби жобо

3.Кадрлар бо юнча буйруктар

4.Мектеп директорунун буйруктары

5.Насаатчы жобо 2022-2023

6.Насаатчынын иш планы

7.Перспективалык план

8.Усулдук бирикменин жобосу, планы ж.б

9.Эксперттик кеңеш буйрук

10.Эмгек келишими

11.Эмгек китепчелер

12.Эмгекти коргоо жобо

4.1

1.Мектептин тех.паспорту

2.Пандус сүрөт

4.2

1.10346_Өрт коопсуздугу жобо (1)

2.Гражданская оборона

3.Инструкция по технике безопасности

4. Өрт эрежелери

5.Өрткө каршы коопсуздугунун планы

6.Протокол Гражданская оборона

7.СЭСтин актысы

8.Ысык тамак буйрук

9.Эмгекти коргоо жобо

4.3

1.Интернет провайдер боюнча маалымат

2.Мектептин МТБ боюнча маалыматы

3.МТБ боюнча отчёттор, сүрөт

 

Программалык акредитация2022.pdf